INFRA GROUP Danmark Aps

Betingelser


AFTALEINDGÅELSE
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

PRISER OG BETALING – EJENDOMSFORBEHOLD
Alt salg sker til priser i danske kroner. Alle priser er excl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v.
Priser kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbud er gældende indtil 30 dage fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre andet er anført.
Betaling skal ske på anførte forfaldsdato. Ved for sen betaling opkræves morarenter med 2% pr. påbegyndt måned samt kr. 500 pr. rykkerskrivelse. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har INFRA GROUP ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.

LEVERINGSTID OG –STED FOR INFRA GROUPS LEVERANCE
Hvis der er udfærdiget en særskilt kontrakt, hvori der er beskrevet dagbøder, kan disse bøder max andrage 0,1% af den samlede leverance pr. dag leverancen er forsinket, dog således at boden ikke kan overstige 7,5% af værdien af leverancen. Der kan ikke udover ovennævnte dagbod kræves erstatning.
Alle leverancer sker Ab fabrik, med mindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og INFRA GROUP holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end INFRA GROUPS adresse, sker transporten dertil incl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION
Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af en mangel, skal han, såfremt man vil påberåbe sig manglen, give INFRA GROUP skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.
Hvis køber for så vidt angår INFRA GROUPS leverancer eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af INFRA GROUPS leverance, skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor INFRA GROUP. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor INFRA GROUP, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem INFRA GROUP og køber skal friholde INFRA GROUP for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos INFRA GROUP.
Har køber ikke inden for 12 måneder fra INFRA GROUPS leveringstidspunktet, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.
Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan der ikke reklameres over.
Reklamationsretten dækker ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som INFRA GROUP ikke har indflydelse på. .
I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til INFRA GROUP inden montage sker.

MANGLER
Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har INFRA GROUP ret til at foretage afhjælpning. INFRA GROUP kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har INFRA GROUP ret til at få udleveret defekte dele, som er erstattet af INFRA GROUP. Såfremt det af disse dele fremgår, at INFRA GROUP er uden skyld i den skete skade, forbeholder INFRA GROUP sig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning
Kun såfremt INFRA GROUP ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket af INFRA GROUP.
Køber bærer selv risikoen for, at INFRA GROUPS leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

ANSVARSBEGRÆNSNING
INFRA GROUP er kun ansvarlig for fejl ved INFRA GROUPS leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge INFRA GROUPS eventuelle anvisninger. INFRA GROUPS ansvar er begrænset til fejl i INFRA GROUPS egne leverancer men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at INFRA GROUPS leverancer føjes ind i eller til andres leverancer.
INFRA GROUP er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af INFRA GROUPS leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.
I det omfang INFRA GROUP måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde INFRA GROUP skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.
Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af INFRA GROUPS ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.

PRODUKTANSVAR
INFRA GROUP fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem INFRA GROUP og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til INFRA GROUPS leverancer. Hvis INFRA GROUP mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af INFRA GROUPS leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem INFRA GROUP og køber forpligtet til at friholde INFRA GROUP for ethvert sådan krav samt dække INFRA GROUPS rimelige omkostninger til forsvar herimod.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED
Alle INFRA GROUPS immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver INFRA GROUPS ejendom. Køber har ikke ret til uden INFRA GROUPS skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af INFRA GROUP ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra INFRA GROUP til køber tilhører INFRA GROUP. Uden samtykke fra INFRA GROUP må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure er INFRA GROUP fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt INFRA GROUP eller INFRA GROUPS underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at INFRA GROUP med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

LOVVALG OG VÆRNETING
Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem INFRA GROUP og køber skal afgøres efter dansk ret ved INFRA GROUPS hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, efter INFRA GROUPS valg.

EJENDOMSRET
Ejendomsretten til det solgte forbliver INFRA GROUPS, indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder køber i øvrigt nogen af denne kontrakts bestemmelser, er INFRA GROUP berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sin restfordring indfriet opgjort i henhold til kreditaftaleloven.
INFRA GROUP er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattede genstand, og er ligeledes berettiget til at gøre en evt. restfordring gældende overfor køber.

Klik her for vores Persondatapolitik